Przejdź do treści strony
Delfin Spółka z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych - Izabela Krauze

tel. 77 55 60 972

e-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że,

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DELFIN Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Wrzosów  

   2, 47-300 Krapkowice; tel. 77 55 60 972; e-mail: delfin.sekretariat@krapkowice.pl.

2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczono Inspektora Ochrony Danych.

Z Inspektorem można kontaktować się:

 • listownie na adres: DELFIN Sp. z o.o., ul. Wrzosów 2, 47-300 Krapkowice;
 • przez e-mail: delfin.sekretariat@krapkowice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Spółki na podstawie:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zawiązku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez DELFIN Sp. z o.o. w Krapkowicach obowiązków określonych przepisami prawa,

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w związku z wykonaniem umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5. Dane osobowe przetwarzane przez DELFIN Sp. z o.o. w Krapkowicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PDFZasady realizacji praw osób, których dane przetwarzane są w DELFIN Sp. z o.o.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2019
  przez: Grażyna Mierzwa
 • opublikowano:
  20-02-2019 13:40
  przez: Grażyna Mierzwa
 • zmodyfikowano:
  07-07-2020 08:17
  przez: Grażyna Mierzwa
 • podmiot udostępniający:
  Delfin Spółka z o. o.
  odwiedzin: 744
Dane jednostki:

Delfin Spółka z o. o.
47-300 Krapkowice
ul. Wrzosów 2
NIP: 199-00-92-934 REGON: 160296060

Dane kontaktowe:

tel.: 77 55 60 972
fax:
e-mail: sekretariat@delfin.krapkowice.pl